Yttrande över Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till

–          lag om ändring i lagen om (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse;

–          lag om ändring i Miljöbalken (1998:808);

–          lag om ändring i Plan- och bygglagen (2010:900);

–          förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider;

–          lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

–          lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

–          lag om ändring i revisionslagen (1999:1079);

–          lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

–          lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt

–          lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

I remissen föreslås att bestämmelserna om hotelltillstånd upphävs i hotellagen, dvs. de som ska driva hotell ska inte längre behöva ansöka om eller beviljas tillstånd för att driva sådan rörelse och inte heller behöva till exempel utse föreståndare.

Vidare föreslås en förenkling som innebär att en liten befintlig byggnad i en strandskyddszon ska kunna ersättas av en annan liten byggnad utan krav på dispens, även i de fall som det innebär en ändrad användning av byggnaden, om den ändrade användningen inte har uppenbar negativ betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte.

Utredningen föreslår också att ett varningssystem införs i förhållande till transportföretagen. Om en överträdelse av reglerna om kör- och vilotid inte är så allvarlig att en sanktionsavgift måste påföras ska Transportstyrelsen i stället meddela transportföretaget en varning.

Enligt nuvarande bestämmelser är företagen skyldiga att bevara ursprungligt material med räkenskapsinformation även om räkenskapsinformationen har överförts till ett nytt material. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I remissen föreslås att detta förbud avskaffas. Bestämmelsen om överföring förtydligas genom att uttrycket på ett betryggande sätt ersätts med ett krav på att överföringen endast ska få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Beträffande kombiuppdragen är förslaget att huvudregeln enligt jävsbestämmelserna ska vara att den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett aktiebolag vid fullgörandet av bokföringsskyldigheten inte får vara revisor. Kombiuppdragen ska regleras genom att byråjävsbestämmelserna för mindre, onoterade bolag formuleras som ett uttryckligt undantag från huvudregeln.

Det bakomliggande förslaget

Förslag