Yttrande över Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (utkast till proposition)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I utkastet till proposition föreslås ändringar i minerallagen (1991:45).

Ändringarna anges innebära att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag