Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

I sak anges utredningens förslag innebära huvudsakligen följande. Ett nytt bonus-malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare som registreras i vägtrafikregistret den 1 januari 2018 eller senare. Med bonus-malus-system avses ett system där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt (malus). Det anges att malusdelen även för det nya bonus-malus-systemet ska regleras i vägtrafikskattelagen och bonusdelen regleras i den nu gällande förordningen om supermiljöbilspremie. Vidare föreslås att dagens befrielse från fordonsskatt ska avskaffas när det nya bonus-malus-systemet införs.

Vidare anges att för fysiska och juridiska personer som skaffar ett bonusberättigande fordon ska bonusen variera beroende på hur låga utsläpp fordonet har, med högst bonus för de lägsta utsläppen. För juridiska personer föreslås dessutom att bonusen högst ska få uppgå till en nivå som motsvarar 35 procent av skillnaden i nypris mellan bonusbilen och närmast jämförbara bil. För såväl fysiska som juridiska personer får bonus medges endast med ett belopp som motsvarar 25 procent av fordonets nypris.

När det gäller malusdelen av fordonsskatten för nya fordon anges att den ska vara högre under de första tre åren som fordonet tas i trafik. Koldioxidkomponenten i fordonsskatten föreslås ligga på olika nivåer beroende på vilket bränsle som det aktuella fordonet helt eller delvis förutsätts använda. Det föreslås två varianter av bonus-malus-system, ett med och ett utan differentiering med avseende på fordonets vikt. Det anges inte uttryckligen i remissen, men Regelrådet kan sluta sig till att avsikten är att utredningen ska ge regeringen två alternativa utformningar av bonus-malus-system och att avsikten således inte är att de skulle tillämpas parallellt.

Det föreslås också vissa ändringar i fordonsbeskattningen för lätta fordon som inte är nya. Det handlar bland annat om att gränsen för när ett koldioxidbelopp tas ut i det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet sänks. När det gäller lätta fordon som ingår i det viktbaserade systemet föreslås vissa justeringar i skattesatser som en följd av den föreslagna fordonsskattehöjningen för fordon som beskattas i det koldioxidbaserade systemet. Nya motorcyklar föreslås vidare inordnas i det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet efter utgången av 2017.