Yttrande över Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015:24)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) samt i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Förslaget till ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) innebär att om en näringsidkare tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förbjuda näringsidkaren att lämna krediter. Ett sådant förbud får förenas med vite. Ett beslut om förbud föreslås gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Förslaget till ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter är en språklig följdändring med anledning av ovan nämnt förslag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.