Yttrande över Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag om entreprenörsansvar och förslag till ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

I sak anges förslaget innebära att ett entreprenörsansvar ska införas inom bygg- och anläggningssektorn där byggnader uppförs, sätts i stånd, underhålls eller rivs. Enligt förslaget ska en arbetstagare som inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska inte gälla den ursprungliga beställaren av entreprenaden.

Enligt utredningens huvudförslag ska entreprenörsansvaret i första hand gälla den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör i entreprenaden, i förslaget benämnd uppdragsgivare. För att uppdragsgivaren ska bli ansvarig ska arbetstagaren underrätta uppdragsgivaren om lönefordran och betalningsskyldigheten ska inträda sju dagar efter att en underrättelse har ägt rum. Om uppdragsgivaren inte betalar enligt entreprenörsansvaret ska även huvudentreprenören kunna ansvara för att lönen betalas ut. Ett sådant ansvar ska kunna inträda i två fall. Om uppdragsgivaren inte fullt ut har betalat den innestående lönen fjorton dagar efter att denne blivit underrättad om lönefordran, blir huvudentreprenören betalningsansvarig. För det fall att uppdragsgivaren inte kan nås för en underrättelse trots att arbetstagaren eller dennes arbetstagarorganisation har begärt information om uppdragsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter kommer huvudentreprenören också att bli ansvarig för att betala ut lönen. Även huvudentreprenörens betalningsansvar ska träda i kraft först sju dagar efter underrättelse.

Utredningen lämnar också ett alternativt förslag till utformning av entreprenörsansvaret. Enligt detta ska entreprenörsansvaret enbart gälla den entreprenör som direkt har anlitat arbetsgivaren som underentreprenör. I övrigt ska ansvaret i tillämpliga delar gälla på samma sätt som i utredningens huvudförslag.