Yttrande över Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget avser till stor del förändringar av det svenska regelverket för el- och gasmarknaderna som utredningen ser som motiverade för att säkerställa att de nationella reglerna överensstämmer med EU-rätten. Förslaget handlar till stor del om att säkerställa att Energimarknadsinspektionen ska ges en tydligare roll som oberoende tillsynsmyndighet vilket bland annat innebär att utredningen föreslår att bestämmelser som idag finns på lag- eller förordningsnivå upphävs, medan tillsynsmyndigheten i förekommande fall väntas ta fram föreskrifter som ersätter dessa.

Regelrådet bedömer att bakgrund och syfte med förslaget, förslagets överensstämmelse med EU-rätten samt behov av speciella informationsinsatser har beskrivits tillräckligt tydlig. Även berörda företags branschtillhörighet är tillräckligt väl beskriven. Utifrån förutsättningarna i ärendet är det acceptabelt att det saknas en beskrivning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden.

Däremot finner Regelrådet att beskrivningen hade behövt vara tydligare när det gäller alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande hade behövt belysas på ett tydligare sätt. De berörda företagens antal och storlek har inte beskrivits tillräckligt tydligt, även om viss värdefull information finns. Redovisningen av förslagets effekter på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet innehåller värdefull information men är inte tillräckligt tydlig som helhet betraktad. Förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och särskild hänsyn till små företag hade också behövt beskrivas på ett tydligare sätt.

Att det således enligt Regelrådets uppfattning finns ett flertal aspekter som inte tillräckligt tydligt beskriver förslagets konsekvenser hindrar inte att det i flera fall finns värdefull information i den befintliga beskrivningen. Regelrådet har också förståelse för att det har funnits utmaningar i arbetet att utforma konsekvensutredningen. Avgörande för Regelrådets uppfattning är för det första att det i detta fall förhållandevis tydligt finns alternativa lösningar, både när det gäller förslagets innehåll och tidpunkt för ikraftträdande, medan det däremot inte finns tydliga beskrivningar av skälen för att sådana lösningar inte förordas. För det andra är det tydligt att det finns konsekvenser i synnerhet för gasnätsföretag som anges vara betydande samtidigt som de inte är tydligt beskrivna. Det är inte heller klart om det finns särskilda utmaningar att ge en sådan beskrivning och vad dessa i så fall består i. Dessa och andra oklarheter har enligt Regelrådet tillräckligt stor betydelse för att bli avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag