Yttrande över Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Alternativa lösningar har redovisats på ett sätt som är tydligare än vad som kan vara fallet i många andra konsekvensutredningar. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten och särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser har också redovisats tillräckligt tydligt. Beskrivningen av berörda företag utifrån bransch är tillräckligt tydlig och så även redovisningen av påverkan på tidsåtgång, kostnader och verksamhet. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och särskild hänsyn till små företag beskrivs på ett tillräckligt tydligt sätt. Avsaknad av information om regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är acceptabel utifrån förutsättningen att det inte är uppenbart att det skulle bli sådan påverkan. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek innehåller viss värdefull information men är inte tillräckligt tydlig. Denna brist är emellertid inte av sådan vikt att den blir avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag