Yttrande över Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagen avser skärpta regler vid kreditgivning, marknadsföring av krediter samt införande av ett skuld- och kreditregister i syfte att stärka konsumentskydd och minska överskuldsättning. Konsekvensutredningen saknar uppgifter om ifall det behövs särskilda informationsinsatser, storleken på de företag som kan komma att beröras av förslaget och om särskilda hänsyn tagits till små företag vid reglernas utformning. Enligt Regelrådets uppfattning vore det önskvärt att förslagsställaren resonerat mer kring ikraftträdande och hur det är tänkt att övergången från nuvarande regler till de föreslagna reglerna ska genomföras. Avsaknaden av ett sådant resonemang innebär en osäkerhet för de företag som berörs av förslagen. Samtliga övriga avsnitt beskrivs på ett godtagbart sätt. Det framgår tydligt vilka branscher som påverkas och vilka konsekvenser förslagen kan komma att få för företagen. Sammantaget bedömer Regelrådet, trots angivna brister, att befintlig redovisning som helhet är att betrakta som tillräcklig.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag