Yttrande över Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Det föreslås att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 8 a §, med följande lydelse:

Med god försörjning enligt 6 kap 2 § utlänningslagen[1] avses en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Den medianlön som gällde vid tidpunkten för ansökan ska tillämpas.

Förordningsändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2023.

[1] Den föreslagna 6 kap 2 § utlänningslagen (2005:716) lyder:
Arbetstillstånd får ges till en utlänning som har ett anställningsavtal, om
1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att uppnå en god försörjning, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.
Arbetstillstånd får även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt utbyte eller om det följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land.
Lag (2022:1847).

Det bakomliggande förslaget

Förslag