Yttrande över Ett nytt förbud mot spel på kredit

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förbudet utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser. Syftet med det nya förbudet är att motverka skuldsättning med anledning av spel om pengar. Förslagsställaren bedömer därutöver att utvidgningen av kreditförbudet har ett viktigt signalvärde när det gäller samhällets syn på att spel finansieras med krediter.

Regelrådet finner att de flesta delaspekter i konsekvensutredningen är väl redovisade. Däremot saknas en fullständig beskrivning av förslagets påverkan på berörda företagens kostnader och tidsåtgång. Avsaknaden av sådan information medför att det är svårt att få en heltäckande bild av förslagets effekter för berörda företag.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag