Yttrande över Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget avser en rad justeringar i hur sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska beräknas för anställda och företagare under olika förutsättningar. Inte minst handlar det om att i många fall utgå från så kallad historisk inkomst, alltså den inkomst som den anställde eller företagaren haft under en föregående period. I vissa fall – till exempel när det av olika skäl inte funnits historisk inkomst – är det emellertid även fortsättningsvis aktuell inkomst som ska ligga till grund. Delar av förslaget berör särskilt egenföretagare och inte minst så kallade kombinatörer – personer som kombinerar eget företagande med en anställning i annan verksamhet.

Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande. Även beskrivningen av de berörda företagen utifrån bransch är tillräckligt tydlig. När det gäller påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet har Regelrådet uppfattningen att det visserligen hade varit värdefullt med en tydligare redovisning men att den beskrivning som finns är informativ och kan anses tillräcklig utifrån förutsättningarna i ärendet. När det gäller särskild hänsyn till små företag hade en tydligare beskrivning varit önskvärd men även befintlig information kan anses tillräcklig. Det finns inte någon beskrivning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden men detta kan anses acceptabelt utifrån förutsättningarna i ärendet.

Däremot är beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten bristfällig och detsamma gäller för redovisningen av behov av speciella informationsinsatser. Företagens antal och storlek är inte tillräckligt tydligt beskrivna och detsamma gäller påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag. Att det alltså finns brister i dessa avseenden är emellertid inte av sådan vikt att det blir avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.