Yttrande över Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Det bakomliggande förslaget

Förslag