Yttrande över Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås ändring i atomansvarighetslagen (1968:45) genom att innehavare av en atomanläggning i Sverige kan bli skadeståndsskyldiga till ett belopp motsvarande 1 000 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR), vilket motsvarar cirka 11 800 miljoner kronor eller 1 200 miljoner euro, om det inträffar en atomolycka, det vill säga en händelse eller serie händelser som leder till atomskador vid reaktorn. Vad som räknas som atomskada är oförändrat, liksom reaktorinnehavarnas strikta skadeståndsansvar.

Det föreslås att reaktorinnehavarna blir skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp. Ett ökat ansvar för reaktorinnehavarna anges medföra att det särskilda statsansvaret som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till 6 miljarder kronor föreslås upphävt för den gruppen av anläggningsinnehavare.

Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018.