Yttrande över EU-kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

Regelrådets bedömning

EU-kommissionen har genomfört en grundlig konsekvensutredning som inkluderar omfattande samråd och utförligt redovisade analyser, beräkningar och jämförelser mellan alternativa lösningar. Sammantaget medför förslaget förenklingar och minskade kostnader för företag jämfört med dagens regelverk, vilket är positivt. Regelrådet konstaterar att uppskattningarna av kostnader och nyttor är förknippade med en rad antaganden och osäkerheter, men har ingen uppenbar anledning att ifrågasätta dem. Förslaget om utvidgning av tillämpningsområdet är dock inte helt tydligt beskrivet. Regelrådet noterar emellertid departementets tveksamheter avseende detta förslag i sin faktapromemoria och bedömer det sannolikt att fler medlemsstater kommer att resa liknande betänkligheter. Mot denna bakgrund bedömer Regelrådet att det inte är nödvändigt att upprätta en nationell kompletterande konsekvensanalys i detta skede, utan rekommenderar att Sverige i stället fokuserar på att bedöma rimligheten i kommissionens antaganden och beräkningar samt vid behov söker kompletteringar av konsekvensutredningen av kommissionen eller rådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag