Yttrande över EU-kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Regelrådet gör följande bedömning. Såvitt kan bedömas utifrån underlaget så bedömer EU-kommissionen att det aktuella förslaget ger märkbara ekonomiska konsekvenser för läkemedelsföretag på den europeiska marknaden totalt sett. Regelrådet har inte kunnat finna någon information i underlaget som på tydligt sätt visar konsekvenser för svenska företag. Mot denna bakgrund framstår det enligt Regelrådets uppfattning som väl motiverat att ta fram en kompletterande svensk konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag