Yttrande över EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

Regelrådets bedömning

Regelrådet kan konstatera att kommissionens konsekvensutredning är mycket utförlig och att olika alternativa lösningar och åtgärder analyseras ingående, men att det saknas analyser som tydliggör vad konsekvenserna av förslagen skulle bli för svenska företag. Regelrådet konstaterar samtidigt att regeringen i sin faktapromemoria anger att effekter och lämpliga åtgärder behöver analyseras närmare och att Naturvårdsverket därför har getts i uppdrag att utreda konsekvenser för svenska förhållanden. Regelrådet ser positivt på detta och vill, i likhet med regeringen, lyfta behovet av att i en sådan konsekvensutredning tydliggöra hur befintliga nationella krav förhåller sig till de föreslagna nya bestämmelserna. Därtill bör, enligt Regelrådets uppfattning, situationen för de små och medelstora företagen inom textilindustrin särskilt belysas mot bakgrund av det utökade producentansvaret.

Den kompletterande svenska konsekvensutredning som Naturvårdsverket har getts i uppdrag att genomföra bör utgå från kraven i 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag