Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, COM(2018) 340 final

Remissen innehåller förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Direktivet som föreslås innehåller olika åtgärdsförslag som medlemsstaterna ska vidta för att minska plastprodukters inverkan på miljön samt underlätta övergången till cirkulär ekonomi. Förslaget är en del av kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Det bakomliggande problemet är att plastartiklar för engångsbruk står för omkring hälften av allt marint skräp på europeiska stränder (räknat i antal). Huvudsyftet med detta initiativ är att förebygga och minska det marina plastskräpet i form av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast. Detta initiativ riktas därför in på de tio mest påträffade typerna av plastartiklar för engångsbruk och på fiskeredskap, vilka tillsammans står för omkring 70 % av det marina skräpet räknat i antal föremål. Det ska göras genom att komplettera de åtgärder som redan planeras inom ramen för EU:s plaststrategi, åtgärda de konstaterade bristerna i befintliga åtgärder och lagar samt ytterligare stärka EU:s systemiska metod på detta område.

Direktivet omfattar åtgärdsförslag för de tio mest dominerande produkterna av plast som förekommer i marin nedskräpning. Åtgärdsförslagen omfattar förbud, krav om förbättrad avfallsinsamling, nationella mål om minskad konsumtion, krav på märkning, designkrav, kostnadstäckning i enlighet med principen om att förorenaren betalar samt medvetandehöjande åtgärder.

Åtgärderna som föreslås:

Förbud mot engångsplastartiklar om alternativ finns lätt tillgängliga.
Engångsdryckesbehållare av plast föreslås tillåtas på marknaden endast om de har kapsyler och lock som sitter kvar vid förpackningen.
Medlemsstaterna tvingas minska konsumtionen av livsmedelsbehållare för hämtmat och dryckesbägare av plast (genom nationella mål, alternativa produkter, eller genom avgift på engångsplastprodukter).
Producenter ska bidra till att täcka kostnaderna för avfallshantering och sanering samt informationskampanjer om produkternas miljöpåverkan.
Medlemsstaterna blir skyldiga att samla in 90 % av alla engångsplastflaskor senast 2025.
För vissa produkter krävs märkning som visar hur avfall ska bortskaffas, produktens negativa miljöpåverkan eller förekomsten av plast i produkten.
Medlemsstaterna tvingas informera konsumenterna om de negativa effekterna av nedskräpning från plast för engångsbruk och fiskeredskap, samt om tillgängliga återanvändningssystem. Kostnaden ska täckas av producentansvaret.
Producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast införs. Tillverkare ska täcka kostnader för avfallshantering och för medvetandehöjande åtgärder.

De engångsprodukter av plast som omfattas av förslaget är livsmedelsförpackningar, muggar, bomullspinnar, bestick, tallrikar, omrörare, sugrör, ballonger, ballongpinnar, påsar, förpackningar, dryckesbehållare (samt korkar och lock till sådana), dryckesflaskor, filter för tobaksprodukter, sanitetsprodukter (våtservetter, sanitetsbindor), tunna plastbärkassar, fiskeredskap.

Taggar:

plastprodukter