Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, COM(2023) 533

Regelrådets bedömning
EU-kommissionen har genomfört en omfattande konsekvensutredning som inkluderar beskrivningar av samråd och utförligt redovisade analyser, beräkningar och jämförelser mellan alternativa lösningar. Det finns vissa uppskattningar av fördelningar av olika typer av företagsstorlekar och antal fakturor som ligger till grund för beräkningar. Specifika uppgifter finns för byggsektorn. Regelrådet konstaterar emellertid att uppskattningarna av kostnader och nyttor är förknippade med en rad antaganden och osäkerheter och att de kvantifierade kostnaderna inte är helt enkla att utläsa. Det ges vissa exempelberäkningar från ett antal andra medlemsstater, dock inte Sverige.

Mot denna bakgrund bedömer Regelrådet att det finns anledning att upprätta en preliminär, kompletterande nationell konsekvensutredning som utgår från svenska förutsättningar och befintlig nationell lagstiftning. Den kompletterande konsekvensutredningen bör utgå från kraven i 7 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning. Tillväxtverket ger även stöd i enskilda ärenden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag