Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om leksakers säkerhet

Regelrådets bedömning

Regelrådets bedömning är att EU-kommissionen har genomfört en grundlig konsekvensutredning, som inkluderar omfattande samråd, beräkningar och jämförelser mellan alternativa lösningar. Det framgår tydligt vilka berörda företag är och vilka konsekvenser för dessa som föranleds av förslagen samt hur marknadsstrukturen för leksaker ser ut. Kommissionen har redovisat effekter på EU-nivå, men även vissa uppgifter per EU-medlemsstat, såsom antal företag som är verksamma inom leksaksindustrin i olika medlemsstater. Regelrådet bedömer emellertid att det behövs en kompletterande analys av den svenska marknaden och dess aktörer och att det genomförs en bedömning av rimligheten av kommissionens beräkningar, i samråd med de olika typer av företag som berörs av förslagen. Regelrådet rekommenderar att en preliminär konsekvensutredning tas fram inför förhandlingarna och som vid behov kan kompletteras löpande.

Det bakomliggande förslaget

Förslag