Yttrande över EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Finansdepartementet anger i remissen att regeringen vill ha synpunkter på direktivförslaget. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD (2022) 145, och kan, liksom regeringen i sin faktapromemoria (2021/22:FPM96), konstatera att kommissionens analys är mycket övergripande och inte ger några detaljer avseende de enskilda medlemsstaterna samt att det behövs en vidare analys för att se vad förslaget innebär för svenska företag.

Regelrådet stöder planerna på en kompletterande nationell konsekvensanalys och vill uppmuntra till att denna upprättas snarast för att kunna användas och revideras under förhandlingarnas lopp

Det bakomliggande förslaget

Förslag