Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster m.m. (COM (2017) 256 final)

Remissen innehåller förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster m.m. (COM (2017) 256 final) och EU-kommissionens konsekvensanalys avseende detta förslag.

Förslaget innehåller bland annat bestämmelser om följande.

Hur den gemensamma digitala ingången ska se ut och vad den ska omfatta.
Kvalitetskriterier för tillhandahållandet av information samt förklaringar av de förfaranden och hjälptjänster som ingången kommer att länka till. Allmänna kvalitetskrav ställs också när det gäller onlineförfaranden och avseende hjälp- och problemlösningstjänsterna.
En mekanism för elektroniskt utbyte av bevis ska finnas och EU-kommissionen ges befogenhet att fastställa de tekniska funktionerna hos en sådan.
Det krävs också att medlemsstaterna utser nationella samordnare och att dessa får ett specifikt ansvar när det gäller ingången.