Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden, (COM (2017) 257 final)

Det föreslås en ny förordning om villkoren och förfarandet för EU-kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden.
Förslaget innebär att det införs ett marknadsinformationsverktyg som syftar till att hjälpa kommissionen att begära in nödvändig information direkt ifrån företag i de fall där den inre marknaden fungerar bristfälligt. (Förordningen ska omfatta den inre marknaden, jordbruk och fiske, undantaget bevarande av levande resurser i haven samt omfatta transporter och miljö.) Förordningen ska hjälpa kommissionen att övervaka och kontrollera efterlevnaden av reglerna för den inre marknaden. Detta genom en specialinriktad begäran om information vilket ska göra det möjligt att snabbt få utförlig och tillförlitlig kvantitativ och kvalitativ information från utvalda marknadsaktörer. Detta mot bakgrund av att när kommissionen eller medlemsstaterna underrättas om ett hinder på den inre marknaden, måste det kunna bevisas att det orsakats av att unionsrätten överträtts. Informationen anges vara svår att få, särskilt i gränsöverskridande fall och för närvarande är EU:s verktyg otillräckliga för att kunna få denna information från företag, enskilda eller nationella myndigheter. Förslaget ska således säkerställa att kommissionen har tillgång till relevant, tillförlitlig, korrekt och jämförbar information på företagsnivå, i de exceptionella fall där tillgång till sådan information är nödvändig och inte kan erhållas på annat sätt. Därmed ska, utöver det övergripande målet om att säkerställa en bättre fungerande inre marknad, förslaget även underlätta tillgången till jämförbara gränsöverskridande uppgifter, underlätta tillgången till konfidentiell information på företagsnivå, se till att insamlade uppgifter är korrekta, fullständiga och opartiska samt se till att informationen är tillräcklig detaljerad, disaggregerad och fås i läglig tid. Det föreslås även att kommissionen ska ges befogenhet till att sanktionera företag som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift som svar på begäran på information. Detta även om ett företag inte lämnar några uppgifter eller ofullständiga uppgifter.

Det anges att för att kommissionen ska få utfärda en informationsförfrågan behöver kommissionen formellt först anta ett beslut som anger dess avsikt samt att följande huvudvillkor är uppfyllda:

att det finns tillräcklig information tillgänglig som tyder på att ett allvarligt problem med tillämpningen av unionsrätten undergräver ett viktigt unionspolitiskt mål i förhållande till målet att upprätta och säkerställa den inre marknadens funktion, framförallt när det gäller ekonomiska eller sociala konsekvenser, att informationen som avses efterfrågas är nödvändig för kommissionen för att utföra sina uppgifter i enlighet med fördragen på den inre marknaden, det vill säga att, för att visa att det finns ett allvarligt hinder på den inre marknaden eller för att kommissionen ska kunna svara på ett sådant hinder,

att informationen som avses efterfrågas inte finns tillgänglig någon annanstans, vilket innebär att den inte kan fås eller inte kan fås i rätt tid på annat sätt.

Det anges vidare att det i beslutet även bör anges vilka kriterier som ska gälla vid valet av vilka företag som begäran om information ska riktas till. Efterfrågan av information ska dock endast riktas till marknadsaktörer som kan förväntas ge tillräckligt relevant information och som har informationen tillgänglig.