Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av betydande digital närvaro och förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Remissen omfattar två förslag till direktiv från EU-kommissionen[1] och den konsekvensanalys som har tagits fram samlat för båda dessa förslag[2].

Det första direktivförslaget avser fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro. Direktivförslaget innehåller definitioner av begrepp som behövs för att tillämpa direktivet såsom bl.a. digitala tjänster, digitala gränssnitt, intäkter, entiteter, användare och beskattningsperiod. Det anges att vad gäller bolagsbeskattning ska ett fast driftsställe anses finnas om det finns en betydande digital närvaro genom vilket en verksamhet helt eller delvis bedrivs. Det föreslås att ett företag ska anses ha en betydande digital närvaro i en medlemsstat om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda: om intäkterna från att tillhandahålla digitala tjänster till användarna i en jurisdiktion överstiger 7 miljoner euro under en beskattningsperiod, om antalet användare av en digital tjänst i en medlemsstat överstiger 100000 under en beskattningsperiod eller om antalet affärskontrakt för digitala tjänster överstiger 3000. Det föreslås att de vinster som är hänförliga till, eller med hänsyn tagen till, en betydande digital närvaro i en medlemsstat enbart ska beskattas inom denna medlemsstats regelverk för bolagsskatt. Det anges att vinster, för att anses vara hänförliga till en betydande digital närvaro ska vara sådana som den digitala närvaron skulle ha gjort om det hade varit ett separat och oberoende företag som bedriver samma eller liknande funktioner under samma eller liknande förhållanden genom ett digitalt gränssnitt. Det ska särskilt gälla i de mellanhavanden som den digitala närvaron har med andra delar av företaget, med hänsyn till de funktioner som fullgörs, de tillgångar som används och de risker som bärs. När det ska fastställas vilka vinster som är hänförliga till den digitala närvaron ska detta grundas på en funktionell analys. Vidare föreslås bestämmelser om vad som ska anses utgöra ekonomiskt betydelsefulla funktioner och avseende vikten av utveckling, förbättring m.m. av företagets immateriella tillgångar.

Det andra direktivförslaget avser ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster. I förslaget anges att placering av reklam på ett digitalt gränssnitt som riktas till användarna av det gränssnittet ska ses som beskattningsbara intäkter enligt direktivet. Även att tillgängliggöra flersidiga digitala gränssnitt som gör det möjligt för användare att hitta andra användare och samverka samt underlätta tillhandahållande av leveranser av varor och tjänster direkt mellan användarna ska kunna beskattas. Därutöver ska överföring av uppgifter som samlats in om användare och uppgifter som genererats från användarnas aktiviteter på digitala gränssnitt kunna vara beskattningsbara intäkter enligt direktivet. En beskattningsbar person enligt direktivet ska vara en entitet som uppfyller följande två villkor: de totala globala intäkter som rapporterats av entiteten under relevant räkenskapsår överskrider 750 miljoner euro och entiteteten totala beskattningsbara intäkter inom EU under det relevanta räkenskapsåret överstiger 50 miljoner euro. När det gäller plats för beskattning anges att beskattningsbara intäkter ska anses ha erhållits i en medlemsstat om användarna av denna tjänst befinner sig i den medlemsstaten under den aktuella beskattningsperioden. Det specificeras även vad som ska gälla för att användare ska anses ha befunnit sig i medlemsstaten. För varje skatteperiod ska den del av en entitets totala beskattningsbara intäkter som erhållits i en medlemsstat behandlas på följande sätt när det gäller reklam. Skatten ska sättas i förhållande till det antal gånger reklamen har visats på användarnas enheter under perioden. När det gäller tjänster för samverkan mellan användare som underlättar tillhandahållande av leverans av varor och tjänster ska skatten sättas i förhållande till hur många användare som ingått sådana transaktioner på det digitala gränssnittet under perioden. Om det inte finns ett underlättande av tillhandahållande av varor och tjänster ska skatten sättas i förhållande till hur många användare som har ett konto som ger dem tillgång till det digitala gränssnittet.   Skattesatsen för skatten på digitala tjänster ska vara 3 procent. Beskattningsbara personer ska till identifieringsmedlemsstaten[3] lämna in en deklaration om skatt på digitala tjänster för varje beskattningsperiod. Vidare anges vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan deklaration.

Det anges att skatten för digitala tjänster är en tillfällig lösning som avses gälla tills det att en övergripande lösning kan vara på plats och tillämpas fullt ut. Förslaget avseende bolagsbeskattning av betydande digital närvaro anges vara ett initiativ som ska kunna fungera som förebild för att påverka de internationella diskussionerna om en global lösning för hur skatteregler kan anpassas till den digitala ekonomin. Det anges att pågående arbete inom OECD är av avgörande betydelse för att uppnå global samsyn.

Regelrådets yttrande fokuserar i det följande på den konsekvensanalys som EU-kommissionen har upprättat i ärendet.

[1] Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM (2018)147) har remitterats av Finansdepartementet med diarienummer Fi2018/01419/S1. Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållandet av vissa digitala tjänster (COM (2018)148) har remitterats av Finansdepartementet med diarienummer Fi2018/01435/S2.
[2] Impact assessment accompanying the document Proposal for a Council Directive laying down the rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence and Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services (SWD (2018) 81 final)
[3] Identifieringsmedlemsstat är antingen den medlemsstat i vilken den beskattningsbara personen ska betala skatt på digitala tjänster för den första beskattningsgrundande perioden eller, om den beskattningsbara personen ska betala skatt på digitala tjänster för den beskattningsperioden i mer än en medlemsstat, ska den beskattningsbara personen välja vilken medlemsstat som ska vara identifieringsmedlemsstat.