Yttrande över EU-kommissionens patentpaket

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag, som innefattar tre förordningar avseende tilläggsskyddsintyg för läkemedel och växtskyddsmedel, tvångslicenser samt standardessentiella patent. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredningar SWD(2023) 119 (final), SWD(2023) 122 (final) och SWD(2023) 125 (final).

Läs hela yttrandet i pdf  nedan.

Det bakomliggande förslaget

Förslag