Yttrande över EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen lämnas förslag till förordning om statligt stöd till vissa kommunala åtaganden för boendet på svaga bostadsmarknader m.m. Det föreslås att stöd för undsättning eller omstrukturering av bostadsföretag med ekonomiska svårigheter kan lämnas till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och kommunala verksamhetsstiftelser som bedriver verksamhet på svaga bostadsmarknader och vilkas fastigheter huvudsakligen upplåts med hyresrätt. Statligt stöd föreslås kunna lämnas för att möjliggöra stödet för undsättning eller omstrukturering i fall kommunen inte själv kan bära kostnaden och andra åtgärder är otillräckliga. Det föreslås också att Boverket på begäran ska hjälpa kommunerna med bedömning av om stödet uppfyller kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Vidare föreslås det regler kring vad ansökan ska innehålla och hur den ska handläggas av Boverket.