Yttrande över Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Finansdepartementet anger i remissen att regeringen vill ha synpunkter på direktivförslaget. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning (SWD 2022/85 final). De totala kostnaderna för företagen beräknas uppgå till 9,1 – 10,4 miljarder euro under perioden 2025 – 2040. Per företag innebär detta 556 – 568 euro i engångskostnad och därefter 64 – 79 euro årligen. Små och medelstora företag bedöms i genomsnitt få en engångskostnad på 525 – 536 euro och 52 – 62 euro i årliga kostnader under resten av perioden, medan motsvarande siffror för stora företag är 13 301 – 13 656 euro respektive 4 919 – 6 965 euro.

Det bakomliggande förslaget

Förslag