Yttrande över Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning (SWD 2022/85 final). De totala kostnaderna för företagen beräknas uppgå till 9,1 – 10,4 miljarder euro under perioden 2025 – 2040. Per företag innebär detta 556 – 568 euro i engångskostnad och därefter 64 – 79 euro årligen. Små och medelstora företag bedöms i genomsnitt få en engångskostnad på 525 – 536 euro och 52 – 62 euro i årliga kostnader under resten av perioden, medan motsvarande siffror för stora företag är 13 301 – 13 656 euro respektive 4 919 – 6 965 euro. Regelrådet kan således konstatera att förslaget förväntas medföra betydande effekter för företag och anser därför att en kompletterande svensk konsekvensutredning behöver upprättas snarast. En sådan bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, med särskilt fokus på vilka kostnader de olika bestämmelserna i kommissionens förslag medför för svenska företag och hur konkurrensen påverkas. Stöd till regelgivare finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag