Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden inklusive förslag till omnibusdirektiv och omnibusförordning med uppdatering av vissa förordningar och direktiv

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Utrikesdepartementet anger att regeringen vill ha synpunkter på samtliga tre delar i kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden.

Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.  Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning till förslaget till de tre rättsakterna, SWD (2022) 289 final. Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen innehåller utförliga kvalitativa redovisningar av de effekter, både gynnande och kostnader, som kan förväntas. Kommissionen redogör för osäkerheter beträffande framtida krisers karaktär och därmed exakt vilka företag och branscher som kan komma att beröras. Konsekvensutredningen innehåller även redovisning av särskilda hänsyn till små och medelstora företag. Det anges vidare att konsekvensutredningar kommer att genomföras vid antagande av mer specifika genomförandeakter vid händelse av aktivering av krisbestämmelserna. Mot bakgrund av dessa omständigheter bedömer Regelrådet att ingen nationell kompletterande konsekvensutredning är nödvändig i detta skede. Däremot kommer det att finnas behov av sådana i samband med att eventuella genomförandeakter antas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag