Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD (2023) 59 final. Regelrådet har även översiktligt granskat själva förslaget till nytt direktiv, COM (2023) 155 final.

Bakgrund, innehåll och syfte

EU-kommissionen presenterade den 22 mars 2023 ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för att främja reparation av varor. Däri föreslås dels en ändring i det s.k. varudirektivet från 2019 (EU 2019/771), dels ett antal verktyg i det nya direktivet. Varudirektivet har införlivats i svensk rätt genom konsumentköplagen (2022:260), och det är i första hand denna som kommer att påverkas av förslaget. Även lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt marknadsföringslagen (2008:486) kan påverkas.

Kommissionen konstaterar att den förtida kasseringen av reparerbara varor som köpts av konsumenter leder till ökade mängder avfall och genererar utsläpp av växthusgaser och ökad efterfrågan på värdefulla resurser i produktionen av nya varor. Problemet med att reparerbara varor som köpts av konsumenter kasseras i förtid finns i hela EU och rör ett stort antal varor. För att främja hållbar konsumtion är målet med direktivet att öka reparationen och återanvändningen av defekta men reparerbara varor köpta av konsumenter såväl inom som utanför reklamationsrättens ram.

Läs hela förslaget samt Regelrådets yttrande i bifogade filer nedan

Det bakomliggande förslaget

Förslag