Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

Regelrådet kan konstatera att det framgår mot vilken bakgrund förslaget lämnas och vilket syfte det avser uppfylla. Det framgår dock inte tydligt vilka effekter förslaget skulle få för svenska företag. Som regeringen påpekar stämmer förslaget relativt bra överens med den reglering som redan finns i svensk lagstiftning, men detta skulle då enbart gälla företag som genomför gränsöverskridande transaktioner inom EU. Det är oklart vilken påverkan förslaget skulle få för svenska företag som genomför gränsöverskridande transaktioner med företag utanför EU. Regelrådet bedömer därför att förslaget kan komma att få effekter för svenska företag och att det bör upprättas en kompletterande svensk konsekvensutredning. En sådan bör innehålla en redovisning av de aspekter som återfinns i 7 § i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, Det bör särskilt utredas hur många företag som kan komma att beröras, hur stora dessa företag är och hur förslaget kan påverka konkurrensförhållandena för berörda företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag