Yttrande över EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60). Enligt kommittédirektivet[1] ska utredaren analysera och lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet[2] och krishanteringsdirektivet[3] samt anpassa och komplettera svensk rätt med anledning av ändringarna i tillsynsförordningen[4] och SRM-förordningen[5]. Det föreslås därför ändringar i följande författningar:

·       Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

·       Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

·       Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

·       Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

·       Lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,

·       Lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

·       Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och

·       Lagen (2015:1016) om resolution.

Ett antal av de föreslagna ändringarna har att göra med att nämnda EU-rättsliga regler har reviderats och hänvisningar till aktuellt regelverk och/eller lagrum därmed behöver ändras, liksom om en viss definition i det EU-rättsliga regelverket har ändrats. Andra förslag till nya eller ändrade regler har mer av innehåll i substans.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020. Bestämmelserna om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder, ska omfattas av en övergångsperiod med gradvis uppbyggnad fram till den 1 januari 2024.

[1] Kommittédirektiv 2018:116, EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2018.
[2] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder.
[3] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om direktiv 98/26/EG.
[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012.
[5] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/877 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet.