Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Den 3 maj 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. Det här remissunderlaget består enbart av justeringar som har gjorts med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden.

Regelrådet fann att tidigare remitterade konsekvensutredning (se Regelrådets yttrande RR2023-120) uppfyllde kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner redovisning av konsekvenser för företag även för dessa ändringar godtagbar. Förslagsställaren skriver inget om konsekvenser av partialkoefficientmetoden eller om konsekvenser av lasters allmänna krav. Det hade varit önskvärt att konsekvenserna beskrivs men att Regelrådet ser det som osannolikt att de aktuella ändringarna kommer att medföra stora effekter för företag och att bristen i tydlighet därför inte blir avgörande för bedömningen. Möjligen hade förlagets kvalitet höjts med ett kostnadsspann i vindlast avsnittet (4.2 ovan) angående ”något minskad eller ökad åtgång av stommaterial och infästningar” i områden där vindhastigheterna minskar eller ökat.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag