Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Den 4:e maj 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden har Boverket justerat delar av förslaget.

Regelrådet har tidigare yttrat sig över konsekvensutredning RR2023-122. Den bedömdes som bristfällig. De delaspekter som enligt Regelrådets bedömning i detta yttrande hade redovisats bristfälligt var kostnader, konkurrens, och särskild hänsyn till de minsta företagen.

Ett viktigt skäl till Regelrådets bedömning i det tidigare ärendet var otydlighet när det gäller konsekvenser för byggande av trähus. Såvitt Regelrådet kan se har denna aspekt inte blivit tydligare redovisad i samband med den nu aktuella remissen och Regelrådets bedömning när det gäller denna fråga kvarstår därför.

Regelrådet uppskattar att förslagsställaren i det nu aktuella remitterade förslaget tagit hänsyn till inkomna synpunkter och justerat sex förslag: automatiska släcksystem, dolda utrymmen och vindar, skydd mot omfattande brandspridning, återvändande vid utrymning, brandgasventilation och stigarledning.

Såvitt Regelrådet förstår konsekvensen av justering av automatiska släcksystem kan det medföra en betydande ökad kostnad och för att öka tydligheten hade det varit önskvärt med ett kostnadsspann för få en uppfattning. Vidare uppfattar Regelrådet förslaget som en förenkling, vilket är gynnande för företag. Såvitt Regelrådet förstår konsekvensen av justering av dolda utrymmen och vindar kan förslaget som en kravskärpning och syftet är att reglerna ska bli mer konsekventa. Såvitt Regelrådet förstår konsekvensen av justering i skydd mot omfattande brandspridning är syftet att det ska vara konsekvent och logiskt. I viss mening uppges förslaget innebära en tillbakagång till regler innan BBR. Regelrådet hade fått ökat förståelse med ett räkneexempel. Regelrådet uppfattar konsekvenserna av justeringar i förslagen undvika återvändande vid rymning, brandgasventilation och stigarledning som tydligt beskrivna. Regelrådet uppskattar angivelsen av storleksordningen av kostnaden för det högre kravet på stigarledningar. Det ger en tydlig bild.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag