Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Den 13 mars 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader. Det här remissunderlaget består av ändringar som har gjorts med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden.

Boverket räknar upp sju nya förslag eller justeringar. Boverket uppger att sex av sju nya förslag bedöms de inte få kostnadsmässiga eller andra konsekvenser, och ofta innebär förenklingar. Regelrådet finner inte någon anledning att ifrågasätta Boverkets bedömning. Det sista förslaget handlar om skydd mot instängning och det uppges att ”i en skolbyggnad kan det tänkas att integritetsintresset väger tyngre än säkerhetsintresset och i sådana byggnader kan det bli en förändring i utförande jämfört med det som utförs med nuvarande regler”. Regelrådet hade funnit önskvärt med en utveckling av resonemanget eller ett kostnadsexempel för att få en tydlig uppfattning av förändringen.

Regelrådet fann att den tidigare remitterade konsekvensutredningen (se Regelrådets yttrande RR2023-53) uppfyllde kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner redovisning av konsekvenser för företag även för ändringar i det nu aktuella reviderade förslaget tillräckligt tydlig.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag