Yttrande över extra remiss – förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Den 13 mars 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall. Det här remissunderlaget består av ändringar som har gjorts med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden.

Regelrådet fann att den tidigare remitterad konsekvensutredning (se Regelrådets yttrande RR2023-52) uppfyllde kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner redovisning av konsekvenser även för dessa ändringar för företag även för ändringar i det nu aktuella reviderade förslaget tillräckligt tydlig. Möjligen hade ett kostnadsspann kunnat förtydliga vad som uppges vara ”en viss merkostnad” av luftkvalitets- fuktsäkerhets- och vattensäkerhetsdokumentation. Samtidigt uppges det att förslaget, på lång sikt, bedöms leda till lägre kostnader för underhålls- och ändringsarbeten. Såvitt Regelrådet förstår aktuella justeringar är de små och Regelrådet kan bibehålla sin grundbedömning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag