Yttrande över Extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär vissa kompletterande bestämmelser som avser att motverka buller, specifikt i studentbostäder. Ändringarna innebär en viss lättnad i krav jämfört med andra byggnader.

Regelrådet finner att redovisningen såväl av bakgrund och syfte med förslaget som av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd håller tillräcklig kvalitet. Även förslagets överensstämmelse med EU-rätten och särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande har beskrivits tillräckligt tydligt. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet håller också tillräcklig kvalitet. Att det saknas beskrivning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är acceptabelt utifrån förutsättningarna i ärendet.

Behov av speciella informationsinsatser och berörda företags antal, storlek och bransch är däremot aspekter som inte har beskrivits tillräckligt tydligt. Även påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag hade behövt redovisas mer tydligt.

När Regelrådet gör helhetsbedömningen i detta fall beaktar Regelrådet att även om viss information som borde ha funnits är ofullständig eller saknas helt, talar den information som faktiskt finns för att konsekvenserna för företag av förslaget borde bli positiva, i de fall det alls blir någon konsekvens. Såvitt Regelrådet kan förstå är det mer en fråga om hur den möjliga nyttan av förslaget skulle kunna fördela sig mellan företag med olika förutsättningar som kunde ha beskrivits på ett tydligare sätt. Sådan information har ett värde, men inte tillräckligt för att bli styrande för Regelrådets helhetsbedömning av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag