Yttrande över Finansdepartementets betänkande Förstärkta kapitalregler (SOU 2013:65)

I Finansdepartementets betänkande föreslås lagändringar för att anpassa gällande svensk rätt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

De lagändringar som föreslås med anledning av direktivet innebär införande av en ny lag, lagen om kapitalbuffertar. Denna lag föreslås innehålla bestämmelser som ålägger kreditinstitut och värdepappersbolag att upprätthålla kapitalbuffertar som ska stärka det finansiella systemets motståndskraft mot finansiella kriser och dämpa procyklikaliteten i det finansiella systemet. Det föreslås att kapitalbuffertarna ska bestå av kärnprimärkapital och gälla utöver förordningens kapitalbaskrav och beslut om särskilt kapitalbaskrav. Utöver nämnda föreslagna lag om kapitalbuffertar föreslås det även en ny lag om tillsyn över kredit- och värdepappersinstitut samt därtill hörande förslag till införandelagar.

Det föreslås att lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, med därtill hörande införandelag upphävs.

Därutöver föreslås ändring i följande lagar:

 • Kreditupplysningslagen (1973:1173),
 • Lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
 • Sparbankslagen (1987:619),
 • Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
 • Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 • Lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 • Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
 • Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 • Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
 • Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder,
 • Lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 • Lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • Lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • Lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
 • Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • Lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut,
 • Lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • Lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 • Lagen (2011:1268) om investeringssparkonto och
 • Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.