Yttrande över Finansdepartementets betänkande Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1)

I remissen föreslås att kommunal fastighetsavgift avskaffas beträffande hyresrätter och bostäder upplåtna med bostadsrätt i oäkta bostadsföretag. Vidare föreslås att tillämpningen av övergångsbestämmelserna rörande de s.k. lättnadsreglerna för delägare i oäkta bostadsföretag inte ska förlängas, vilket innebär att dagens regler, enligt vilka lättnadsreglerna från och med år 2016 inte ska tillämpas utan att delägarna i stället ska beskattas med 25 procent, ska kvarstå oförändrade. Förslaget i denna del uppges därför inte föranleda några lagändringar. Kvarvarande sparat lättnadsutrymme föreslås dock få utnyttjas fram till år 2020. Därutöver föreslås att kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen skattemässigt ska jämställas med kooperativa hyresrättsföreningar enligt ägarmodellen och att skattesatsen för stämpelskatt vid kooperativa hyresrättsföreningars förvärv av fast egendom och tomträtter sänks till samma nivå som gäller för bostadsrättsföreningar. Vidare föreslås att kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen som är privatbostadsföretag inte ska ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till uthyrningsverksamheten. För att finansiera förslagen föreslås att taket för skattereduktion för ROT-arbete och RUT-arbete sänks från 50 000 kr till 34 000 kr per person och år. Förslagen föranleder ändringar i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, inkomstskattelagen, lagen om kommunal fastighetsavgift samt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Syftet med förslagen uppges vara att öka utbudet av hyresbostäder och att uppnå skattemässig neutralitet mellan olika boendeformer.