Yttrande över Finansdepartementets förslag på justerad skatt på tobak och nikotin

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär en justering av skattenivåer mellan skilda typer av nikotinprodukter där bl.a. cigaretter får en högre skattenivå och snus får en lägre.

Regelrådet finner att bakgrund och syfte, alternativa lösningar, EU-rätt, kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt vilka företag som är berörda och om särskild hänsyn kan tas till små företag vid reglernas utformning är godtagbart beskrivna. Tidpunkten för ikraftträdande finns väl beskriven och även dess betydelse för företagens möjligheter att förbereda sig inför förslagets införande. Dock anser Regelrådet att förändringen av företagens administrativa kostnader gärna hade kunnat beskrivas.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag