Yttrande över Finansdepartementets förslag till ändrade kapitaltäckningsregler

Remissen innehåller en av Finansdepartementet upprättad promemoria om ändrade kapitaltäckningsregler. I promemorian föreslås ändringar i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Förslagen är en följd av ändringar i direktiven 2006/48/EG, 2009/49/EG och 2007/64/EG. Dessa ändringar sammanhänger med internationella överenskommelser om strängare kapitalkrav och striktare regler för ersättningssystem, vilka syftar till att förhindra sådana verksamheter som kan utlösa finansiella kriser. Förslagen berör i första hand banker, kreditinstitut och värdepappersbolag. I promemorian föreslås att det i lagen om kapitaltäckningar och stora exponeringar införs ett nytt kapitel, 7 a kap, med regler om exponeringar mot värdepapperiseringar. Tillämpningen av dessa regler kan – liksom andra föreslagna ändringar i nämnda lag – leda till omfattande krav på information och dokumentation. Såvitt Regelrådet kan bedöma synes emellertid dessa krav i allt väsentligt vara en direkt följd av de beslutade ändringarna i de aktuella direktiven. Regelrådet tillstyrker därför förslaget. Postadress