Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Finansdepartementets tre förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn. Dessa innebär (1) ett nytt krav för att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden för kreditinstitut och kreditgivare som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (bolånelagen). Vidare föreslås (2) ett amorteringskrav som ska tillämpas av sådana kreditgivare som driver verksamhet enligt bolånelagen. Slutligen föreslås (3) ett förslag gällande att krav som uppställs i en offentlig reglering i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som motsvarar amorteringskravet eller kravet på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, får erkännas även i Sverige. Vidare uppges att verktygen för makrotillsyn bör ta sikte på nya krediter och inte påverka redan ingångna kreditavtal.

Taggar:

makrotillsyn