Yttrande över Finansdepartementets promemoria Användningen av kreditbetyg i riskhantering (Ds 2013:76)

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna föranleds av ändringar i flera EU-direktiv (tjänstepensionsdirektivet 2003/41/EG, USITS-direktivet 2009/65/EG och AIFM-direktivet 2011/61/EU) med anledning av ändringar i förordningen om kreditvärderingsinstitut (EU) nr 462/2013.

Det föreslås bl.a. att fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar. Vidare föreslås att det är Finansinspektionen som ska övervaka lämpligheten i berörda företags kreditvärderingsförfaranden. Enligt promemorian är syftet med förslaget att minska berörda företags alltför ensidiga användning av kreditbetyg i samband med sina investeringar. Målet är således att kvaliteten ska förbättras på de investeringar som görs genom att kreditbetyg inte ska användas som den enda parametern vid kreditriskbedömning i samband med sådana investeringar.

Taggar:

kreditbetyg