Yttrande över Finansdepartementets promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Promemorian innehåller förslag till beskattningsordning för fysiska delägare i kapitalföretag som har rätt till särskild vinstandel vid en riskkapitalfonds avyttring av andelar i portföljföretag. Beskattning av utdelning och kapitalvinst ska enligt förslaget ske dels i inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital. Med kapitalföretag avses ett aktiebolag eller ekonomisk förening som har rätt till en särskild vinstandel när en riskkapitalfond, direkt eller indirekt, avyttrar en andel i ett portföljföretag. Även ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som är ägare, direkt eller indirekt, till kapitalföretag utgör kapitalföretag. Ett företag som inte längre är ett kapitalföretag enligt huvuddefinitionen ska fortsätta att vara ett kapitalföretag under tio beskattningsår därefter.

 Förslaget innebär att utdelning inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att delägaren och närstående under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp ett högre belopp i utdelning än som motsvarar 90 inkomstbasbelopp för beskattningsåret. Vidare ska inte kapitalvinst tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp högre belopp än som motsvarar 100 inkomstbasbelopp för avyttringsåret. Utdelning och kapitalvinst utöver vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst ska tas upp i inkomstslaget kapital. Förslaget innebär bl.a. införandet av ett nytt kapitel 57 a i inkomstskattelagen (1999:1229) och förväntas medföra en ökad förutsebarhet för riskkapitalbranschen samtidigt som utrymmet för skatteplanering minskar.