Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förbättring av husavdragets fakturamodell

Remissen innehåller förslag till ändringar i följande två lagar och förordning:

–          Inkomstskattelagen (1999:1229)

–          Lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194)

–          Förordningen (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion vid hushållsarbete

Enligt vad som framgår av remissen har husavdraget inneburit ökad sysselsättning och ökat företagande samt att svartarbete både minskat i omfattning och blivit mindre accepterat. Den s.k. fakturamodellen, där den enskilde får skattelättnaden redan i samband med betalningen av tjänsten, anses fungera bra och det framgår att den är värd att bevara. För att utveckla modellen vidare föreslås i remissen bl.a. att utförarens begäran om utbetalning från Skatteverket ska innehålla fler uppgifter och att begäran alltid ska lämnas elektroniskt. Utöver dessa två förändringar föreslås vissa förtydliganden och andra mindre förändringar. Förslagen är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2015.

RUT- och ROT-avdragen trädde i kraft juli 2007 respektive december 2008. Syftet med avdragen är enligt remissen bl.a. att öka arbetsutbudet, stimulera sysselsättningen och tillväxten samt omvandla sådant arbete som utförs svart till vitt marknadsarbete. RUT-avdrag lämnas för vissa hushållsnära tjänster medan ROT-avdrag lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av bostäder.