Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling, vilket föranleder en ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och i socialavgiftslagen (2000:980). Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från
230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med
tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent.