Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förstärkt nedsättning av egenavgifter

I promemorian föreslås ändringar i socialavgiftslagen (2000:980). Förslaget innebär att nedsättningen av egenavgifterna förstärks. Det föreslås att avdraget vid beräkningen av egenavgifter höjs från 5 procent till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avgiftsunderlaget höjs från 5 000 kr till 15 000 kr per år. Vidare föreslås att avdraget inte får medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Syftet med förslaget är att förbättra de mindre företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Taggar:

egenavgifter