Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det remitterade förslaget utgör ett kompletterande förslag till lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling. Det föreslås ändringar av de förslagna lagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Därutöver förslås också ändring av förslagen till ändring av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt lagen om ändring av lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Vad gäller direktupphandling av koncessioner föreslås det att koncessioner vars värden beräknas understiga fem procent av tröskelvärdet ska få upphandlas genom direktupphandling. Det föreslås också att direktupphandling av koncessioner ska få användas på det direktivstyrda området eller om det finns synnerliga skäl. Det föreslås också att förbud mot vissa beräkningsmetoder ska införas, liksom förbud mot att dela upp en upphandling. Vidare föreslås det att avtalsspärren inte ska gälla vid direktupphandling.

Det föreslås också regler kring när en upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska lämna ut kopior av de kontrakt som har tilldelats enligt de förslagna lagarna om upphandling. Vidare föreslås det att en upphandlande myndighet eller enhet ska se till att avtal som ingås efter upphandling enligt de förslagna lagarna innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta dem om avtalen har tillkommit i strid mot EU-rätten. Därtill föreslås det att lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi ska innehålla hänvisningar till bestämmelserna om förlängd avtalsspärr. Vidare anges det att det i dessa lagar ska införas en bestämmelse om ogiltighet av avtal som slutits i strid med EU-rätten.

 

Taggar:

upphansling