Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser en ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) så att redovisningsskyldigheten för punktskatter som redovisas i punktskattedeklaration, alltid ska inträda samtidigt som skattskyldigheten.

Nuvarande lagstiftning innebär att redovisningsskyldigheten inträder när affärshandelser, som ligger till grund för skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts.

Förslaget innebär därmed att kopplingen mellan punktskatteredovisningen och affärsredovisningen slopas. Förslaget innebär vidare att möjligheterna att tidigarelägga redovisningsskyldighetens inträde om den skattskyldige försätts i konkurs slopas.

 

Taggar:

punktskatter