Yttrande över Finansdepartementets promemoria Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Promemorian innehåller förslag till ändrade regler i socialavgiftslagen (2000:980), lag (1994:1920) om allmän löneavgift, lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen och lag (2014:000) om avdrag vid verksamhet i nystartzon. Det som föreslås är att nedsättningen av socialavgifter förstärks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år, genom att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften betalas. För de personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas den nuvarande nedsättningen, d.v.s. den ordinarie socialavgiften ska betalas. Någon förändring för personer mellan 23 och 25 år föreslås inte.

Bakgrunden till promemorians förslag är dagens nivå på den svenska ungdomsarbetslösheten. Många ungdomar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och höga kostnader för att anställa pekas i promemorian ut som en av orsakerna. Enligt promemorian bör socialavgifterna utformas så att de yngre och äldre samt andra svaga grupper på arbetsmarknaden har lägre socialavgifter än övriga grupper för att minimera socialavgifternas negativa effekter på sysselsättningen och produktionen. Ungdomar under 23 år kan särskilt gynnas i och med att personer över den åldern enligt promemorian i många fall har en examen från en högskoleutbildning. Därför menar förslagsställaren att det är mer effektivt att rikta ytterligare nedsättning till personer under 23 år än att fortsätta med dagens system med nedsättning till personer upp till 26 år.

 

Taggar:

socialavgifter