Yttrande över Finansdepartementets promemoria Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

I remissen föreslås att ett kontrollsystem, i vilket Skatteverket ska få göra oannonserade kontrollbesök, ska införas för byggbranschen. I det föreslagna kontrollsystemet ska byggherren anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas. Byggherren ska vidare fortlöpande anmäla till Skatteverket vilka näringsidkare som kommer att utföra arbete och vilka personer som kommer att vara verksamma på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska meddela byggherren vilka näringsidkare han eller hon har anlitat för att kunna utföra arbete på byggherrens byggarbetsplats och vilka personer som kommer att vara verksamma för den anmälande näringsidkarens räkning. Den som bedriver byggverksamhet ska även löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och de personer som är verksamma i näringsverksamheten i en personalliggare. Den som bedriver byggverksamhet ska månatligen skicka personalliggaren till Skatteverket. Dokumentation av identifikationsuppgifter, rapportering av personalliggare samt anmälan ska ske elektroniskt. Byggherren ska tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare, medan den som bedriver byggverksamhet ska förse de personer som utför arbete för honom eller henne med den utrustning som krävs för att kunna registrera sig i byggherrens elektroniska personalliggarsystem. Förslagen föranleder ändringar i lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i skatteförfarandelagen (2011:1244) samt i skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Syftet med förslaget är att bidra till minskat svartarbete och därmed skatteundandragande samt att skapa sundare konkurrensförhållanden inom byggbranschen.